PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vymedzenie pojmov

Podmienky používania internetovej stránky www.misionar.eu

Prevádzkovateľ

1/a. Prevádzkovateľom internetovej stránky misionar.eu  sú

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa
(skrátený názov Redemptoristi)
Masarykova 35
071 01 Michalovce
Slovenská republika
IČO: 00585696
DIČ: 2020735860

Zodpovedná osoba

1/b. Z. os. a kontakt … o.Milan Zaleha CSsR

Redemptoristi – Vydavateľstvo Misionár
Masarykova 35
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Telefón: 056/68 81 981 – Mobil: 0911 04 04 03

email: vydavatelstvo@misionar.sk

2.Používateľom je každá osoba, ktorá si prehliada internetovú stránku misionar.eu a získava z nej informácie.

Autorské práva

  1. Všetok textový, obrazový a zvukový materiál zverejnený na internetovej stránke misionar.eu je autorským dielom prevádzkovateľa a je chránený v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Uvedený materiál je voľne prístupný výhradne na informačné účely. Akékoľvek šírenie, predaj, umiestnenie, reprodukovanie, prenos, alebo rozširovanie obsahu stránok je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa zakázané.

Ochrana osobných údajov

  1. Používateľ odoslaním dopytu prostredníctvom kontaktného formulára a odoslaním žiadosti o zasielanie newsletteru dáva prevádzkovateľovi výslovný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov na marketingové účely.
  2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nesprístupniť a neposkytnúť tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu používateľa jeho osobné údaje, okrem prípadu, ak by bola poskytovateľovi zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť alebo zverejniť.
  3. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú popísané v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

Prevádzkovanie internetovej stránky www.misionar.eu

  1. Prevádzkovateľ zabezpečuje funkčnú prevádzku internetovej stránky misionar.eu podľa svojich možností a schopností, avšak neručí za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb.
  2. Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom internetovej stránky misionar.eu používateľom informácie z oblasti práva.
  3. Používatelia získavajú a používajú informácie poskytnuté prevádzkovateľom prostredníctvom internetovej stránky misionar.eu na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezaručuje aktuálnosť a presnosť poskytnutých informácií. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikla používateľovi použitím informácií zverejnených prevádzkovateľom na internetovej stránke www.misionar.eu.
  4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do používania internetovej stránky misionar.eu, aktualizovať a meniť jej obsah ako i podmienky používania.
  5. Tieto podmienky používania sú platné od 15.11.2016.
MISIONAR.SK | © kreatívne fullservisové štúdio Tvorba webstránky,  Dizajn a SEO